wordpresscách lấy bài viết được đánh dấu sticky(Trò chơi xóc đĩa trực tuyến dưới dạng mô phỏng)

Để sử dụng WordPress để lấy bài viết được đánh dấu là “sticky” và tạo một bài viết 1500 từ với tiêu đề “Trò chơi xóc đĩa trực tuyến dưới dạng mô phỏng”, bạn có thể thực hiện các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị WordPress của bạn.
Bước 2: Để lấy bài viết được đánh dấu là “sticky”, bạn cần sử dụng một bộ lọc trong câu truy vấn. Thêm đoạn mã sau vào file functions.php của theme hiện tại (hoặc child theme nếu đang sử dụng):
“`
function custom_sticky_posts_query($query) {
if ($query->is_home() && $query->is_main_query()) {
$query->set(‘post__in’, get_option(‘sticky_posts’));
}
}
add_action(‘pre_get_posts’, ‘custom_sticky_posts_query’);
“`
Bước 3: Tạo một bài viết mới với tiêu đề “Trò chơi xóc đĩa trực tuyến dưới dạng mô phỏng” bằng cách điều hướng đến mục Bài viết -> Thêm Bài viết trong trang quản trị WordPress.
Bước 4: Viết nội dung bài viết có độ dài 1500 từ bằng tiếng Việt về trò chơi xóc đĩa trực tuyến dưới dạng mô phỏng. Bạn có thể mô tả quy tắc, cách chơi, cung cấp thông tin về các phiên bản trực tuyến có sẵn và những lợi ích của việc chơi trò chơi này.
Bước 5: Lưu và xuất bản bài viết của bạn.
wordpresscách lấy bài viết được đánh dấu sticky(Trò chơi xóc đĩa trực tuyến dưới dạng mô phỏng)
Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn đã tạo một bài viết mới có độ dài 1500 từ với tiêu đề “Trò chơi xóc đĩa trực tuyến dưới dạng mô phỏng” và đã sử dụng WordPress để lấy bài viết được đánh dấu là “sticky”.

Bài viết được đề xuất